ARTIKEL 1 DEFINITIES

 

 • De verhuurder: Yachtcharter Friesland B.V.
 • De huurder: Persoon, waarvan de naam op het huurcontract staat vermeld.
 • Huurovereenkomst: Overeenkomst, waarbij Yachtcharter Friesland B.V.  zich verbindt, om de huurder, tegen betaling een motorjacht in gebruikt te geven.
 • Huursom: Het bedrag wat uitsluitend betaald wordt, als huur, voor het te huren motorjacht. 

 

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, die de verhuurder en huurder sluiten, voor de huur/verhuur van een motorjacht.

 

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

De huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke aanmelding en de schriftelijke bevestiging van de verhuurder.  
De huurovereenkomst bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren motorjacht en vermeldt in ieder geval: 

 • De huurperiode en de haven van afvaart en aankomst.
 • De huursom met eventueel bijkomende kosten en betalingswijze.
 • De hoogte van het eigen risico van de verzekering.

 

Extra wensen worden schriftelijk vastgelegd. Onder schriftelijk wordt zowel email, als brief verstaan. De huurovereenkomst is pas definitief, indien binnen 14 dagen een aanbetaling van de halve huursom is voldaan en gelijktijdig de huurovereenkomst onveranderd en ondertekend is terugontvangen. Bij elke huurovereenkomst levert de verhuurder een exemplaar van de algemene voorwaarden. 

 

 

ARTIKEL 4 – PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

De verhuurder en huurder spreken vooraf af welke huurprijs en eventueel extra kosten, de huurder moet betalen. De verhuurder kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de huurder.

 

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

De huurder moet de halve huursom betalen binnen 14 dagen na ontvangst en akkoord bevinden van de huurovereenkomst (zie artikel 3). Het restant van de huursom dient 3 weken voor de afvaart door de verhuurder ontvangen te zijn. Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet nakomt binnen de aangegeven betalingstermijn, dan vervalt de huurovereenkomst.
De huurder is verplicht de verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijke annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het vaartuig niet of voor kortere periode. 

 

ARTIKEL 6 – ANNULERING

Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet nakomt binnen de aangegeven betalingstermijn, vervalt, ook zonder herinnering, de huurovereenkomst. 
Bij een zogenaamde overmacht situatie zal de verhuurder een kosteloze omboeking aanbieden. Hoog of laag water, droogte, ijsgang, storm of andere weersredenen geven geen recht tot annulering van de huurovereenkomst.
Indien de huurder de huurovereenkomst wilt annuleren, moet de huurder de verhuurder zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd te hoogte van: 

 

 • 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden voor aanvang van de huurperiode.
 • 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden voor aanvang van de huurperiode.
 • 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot een maand voor de aanvang van de huurperiode.
 • 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen een maand voor aanvang van de huurperiode. 

 

 

De huurder kan tijdens het boeken ervoor kiezen, een annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten van de annuleringsverzekering bedragen 7,5% van de huursom. Voor de annuleringsverzekering zijn aparte voorwaarden van toepassing. 

 

ARTIKEL 7 – VERZEKERING 

De verhuurder heeft ten behoeve van de huurder en diens reisgezelschap een WA- en cascoverzekering voor het vaartuig afgesloten, inclusief brand, diefstal en bergingskosten. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het vaargebied, dat de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen. De verzekering dekt geen schade bij opzettelijke vernielingen, dronkenschap en bij grove nalatigheid van de huurder. 

 

ARTIKEL 8 – WAARBORGSOM

Voor de verzekering geldt een eigen risico van € 500,00 (vijfhonderd Euro). Dit bedrag wordt aan de huurder gevraagd als waarborgsom. 
Voor de afvaart dient de waarborgsom contant te worden voldaan door de huurder. Wanneer de huurder het schip schoon, schadevrij en met complete inventaris aflevert, ontvangt de huurder de complete waarborgsom terug. Bij schade kunnen de kosten in rekening worden gebracht en worden ingehouden op de terug te betalen waarborgsom. Indien de schade niet direct vastgesteld kan worden, zal de waarborg pas na vaststelling van de kosten worden teruggegeven. Bij onbehoorlijk gebruik heeft de verhuurder het recht het motorjacht terug te halen, met inhouding van de totale waarborgsom. 

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

De huurder moet over voldoende vaarvaardigheden beschikken en moet tenminste 18 jaar of ouder zijn. De huurder gebruikt het vaartuig als een goede huisvader en goed schipper. Daarnaast verplicht de huurder zich:

Te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig. Bijvoorbeeld een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachthaven of een gebod om direct naar een, door de verhuurder te bepalen, afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden.

 

 • Niet ’s nachts te varen, alleen tussen zonsopgang en -ondergang.
 • Geen verandering in het vaartuig aan brengen.
 • Het vaartuig niet aan een ander in gebruik te geven of onder te verhuren.
 • Het motorjacht te bemannen met het vooraf opgegeven aantal personen en niet boven het maximaal toegestaan aantal personen uit te komen.
 • De schipper mag onder geen beding het vaartuig bevaren onder invloed van alcohol of drug en/of verdovend middelen en te zorgen dat de bemanning, die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs. 
 • De maximum toegestane vaarsnelheid in acht te nemen.
 • Met het jacht te varen op de Nederlandse binnenwateren m.u.v. de grote rivieren, IJsselmeer en de Waddenzee. Wanneer de houder over ruime ervaring beschikt, mag de huurder na schriftelijke toestemming van de verhuurder en bij goed weer het IJsselmeer bevaren. 
 • Het meenemen van een hond aan boord, is enkel toegestaan met toestemming van de verhuurder en moet vooraf worden aangemeld. Na toestemming Verhuurder, worden de eindschoonmaakkosten verhoogd met € 35,00 Mocht de hond aan boord schade veroorzaken, wordt dit bij de huurder in rekening gebracht. 
 • Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig te betalen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om haven-, brug-, lig-, en sluisgelden en brandstofkosten met uitzondering van gas. 

ARTIKEL 10 – SCHADE

De huurder moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de verhuurder melden. De teruggaaf van de huur en borg vervallen, tenzij de schade gering is. Vastlopen en/of andere gebeurtenissen die de vaareigenschappen beïnvloeden of beïnvloed hebben dienen altijd gemeld te worden (bijvoorbeeld: Vastvaren en bij schroefschade). 
Het direct melden geldt ook voor feiten en/of omstandigheden, die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden. 
Als de huurder reparaties wil laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de verhuurder. Bij het vervangen van onderdelen door de huurder, tijdens de vaart, zullen ten alle tijde de facturen en de vervangende onderdelen bewaard moeten worden.  De verhuurder betaalt de reparatiekosten aan de huurder terug, als deze hiervoor gespecificeerde rekening inlevert. 

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

De huurder is aansprakelijk voor schade, verlies en/of inbeslagneming van het jacht in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd. Bij elke vorm van schade treedt de huurder in overleg met verhuurder. De huurder is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door een van zijn medeopvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen of gedekt zijn door de lopende verzekering van het jacht. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan. 
De huurder is alijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt, als:

 

 • De huurder het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de verhuurder is overeengekomen; en/of
 • De huurder zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en/of behoud van de rechten van de verhuurder. 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde motorjacht. 

 

 

ARTIKEL 12 – VERPLICHTINGEN VERHUURDER

De verhuurder zorgt ervoor dat het jacht in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. De verhuurder zorgt ervoor dat het jacht compleet met inventaris en toebehoren, gevulde water- en brandstoftank en indien nodig voldoende gas aan boord wordt aangeboden.
De verhuurder geeft voldoende instructies, vooraf, over het gebruik van het vaartuig, over de bediening, de accu’s, de controle van het vloeistofpeil, oliepeil en andere smeringen. 

De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. De noodzakelijke kosten van reparatie, sleephulp en berging ter zake van mechanische defecten, komen voor rekening van de verhuurder. De huurder dient vooraf contact op te nemen met de verhuurder, om toestemming te vragen voor deze diensten, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De verhuurder betaalt de gemaakte kosten terug aan de huurder, op vertoon van gespecificeerde nota’s. 

 

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT VAARTUIG

De huurperiode begint op vrijdagmiddag 16.00 en eindigt op de daaropvolgende vrijdagochtend om 10.00uur. 
Vóór de afvaart leggen de huurder en verhuurder de staat van het vaartuig vast in een conditielijst, die door beiden partijen wordt ondertekend.  De verhuurder geeft een inventarislijst aan de huurder. De huurder is verplicht te controleren of de inventaris op deze lijst in het vaartuig aanwezig is. Als de inventaris niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, moet de huurder dat vóórafgaand aan de afvaart aan de verhuurder melden. Indien bij aflevering inventaris ontbreekt, is dit voor rekening van de huurder. 
De verhuurder zorgt ervoor, dat in het vaartuig, noodzakelijke (nood-)telefoonnummers aanwezig zijn. 

 

ARTIKEL 14 – AFGIFTE VAARTUIG 

De huurder draagt het motorjacht, aan het einde van de verhuurperiode, tenzij anders is vastgelegd, op vrijdagochtend, om uiterlijk 10.00 uur over op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft. 
Bij een te late teruggave wordt €100,-  per uur in rekening gebracht. Hierbij geldt dat vanaf minuut 10.01u  tot en met 10.59u, een boete van € 100,00 wordt gerekend. Van 11.00u tot en met 11.59u € 200,00 , etc.
De huurder draagt het jacht over in de volgende staat:

 

 • Het jacht is opgeruimd.
 • De afwas is gedaan.
 • Het vuilnis is van boord.
 • Met een volle dieseltank (diesel kan bij de verhuurder worden getankt). 

 

Wanneer de huurder niet aan deze voorwaarden heeft voldaan, worden de kosten, die de verhuurder moet maken om het jacht in deze staat te krijgen, in rekening gebracht bij de huurder.
Indien de huurder ervoor kiest om de schoonmaak van het jacht voor eigenrekening te nemen, wordt verwacht, dat het jacht in dezelfde schone staat wordt ingeleverd, als bij de afvaart. Indien de huurder het jacht niet in de goede staat aflevert, worden de schoonmaakkosten en eventueel extra kosten om het jacht in de zelfde staat te krijgen, bij de huurder in rekening gebracht. 
Bij verlies, beschadigingen of niet functionerende instrumenten is de huurder verplicht dit direct bij terugkeer te melden. 

 

Akkrum, 31 december 2020